Menu

18.05.2018

RODO – regulamin Kia Wrobud

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.kia.wrobud.pl

I. Postanowienia ogólne; definicje

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczonych przy wykorzystaniu strony www.wrobud.pl której właścicielem jest Wrobud sp. z o. o.

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Usługodawca – Wrobud sp. z o. o., ul. Szczecińska 7, 54-517 Wrocław;
b) Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem www.wrobud.pl i na jej podstronach;
c) Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Usługodawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
d) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony.

3. Usługodawca podaje następujące dane do kontaktu:
a) adres: ul. Szczecińska 7, 54-517 Wrocław,
b) adres poczty elektronicznej: sekretariat@wrobud.pl,
c) telefon do kontaktu: 71 35 35 741

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:
a) udostępnianie Usługobiorcom stron i podstron Strony,
b) udostępnianie Usługobiorcom formularza kontaktowego.

2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę obejmuje:
a) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Strony oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci (Usługobiorca) mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Strony w dowolnym momencie;
b) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – udostępnieniu formularza kontaktowego, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą bez pośrednio z poziomu Strony.

3. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Usługobiorców bezpłatnie.

4. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
a) dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarka internetowa;
c) aktywne konto e-mail.

5. Dostęp do Strony lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

6. Usługobiorca korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Strony niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);
c) korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Usługodawcy;
d) korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści:
a) naruszających dobra osobiste osób trzecich,
b) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
c) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,
d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,
e) dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
f) wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

8. W razie naruszenia postanowienia ust. 7 Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

9. Na nieprawidłowe świadczenie przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy, wysłaną na adres e-mail Usługodawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Usługobiorca składa reklamację). Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Usługobiorcy nie pozbawia Usługobiorcy uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

III. Pliki cookies

1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony, Strona może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskiwać do nich dostęp.
2. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na Stronę. Wyłączenie tej informacji traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies.
3. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Usługobiorca wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
4. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze Strony.
5. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Usługobiorcy zależy od stosowanej przez Usługobiorcy przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Usługobiorca powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
6. Przetwarzane przez Stronę cookies nie zawierają danych osobowych Usługobiorców.
7. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od dnia 18-05-2018.
2. Regulamin może ulec zmianie.
3. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Usługodawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze Strony stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Usługodawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Usługobiorcy.

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO).

1. Zakres danych. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, numer prawa jazdy, dane dot. testowanego samochodu, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz), a jeśli jesteś naszym klientem, także dane legalnie zgromadzone na Twój temat.

2. Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania. W zależności od celu przetwarzania danych administratorami Twoich danych osobowych są:
2a) w związku z realizacją jazdy testowej i użyczeniem samochodu oraz zainteresowaniem ofertą zakupu samochodu (w tym zakresie podanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji umowy, przygotowywania oferty, a ich brak uniemożliwi jej realizację lub przygotowanie).

3. Kto.
Wrobud sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu 54-517, ul. Szczecińska 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073664

4. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?
• W celu wykonania zawartej umowy użyczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• W celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• W celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• W celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (w zakresie budowania profili indywidualnych zobacz punkt 4a) (poniżej), analizy finansowej Wrobud Sp. z o.o. oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• W celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między Importerem oraz Autoryzowanym Dealerem/Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• W celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 1 lit. f RODO);

4a) I dodatkowo w związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym:

Kto.
Wrobud sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu 54-517, ul. Szczecińska 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073664
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?
• W celu oferowania Tobie produktów i usług marki Kia oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z marką Kia (marketing) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• W celu dobierania ofert produktów i usług marki Kia oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z marką Kia pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez WROBUD, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• W celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki Kia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• W celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych między Importerem, Centralą oraz Autoryzowanym Dealerem/Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Kontakt z inspektorem ochrony danych WROBUD. Możesz skontaktować się z IOD pod adresem e-mail iodo.wrobud@wrobud.pl, a także pisemnie na adres Wrobud sp. z o. o., Wrocław 54-517, ul. Szczecińska 7 z dopiskiem „IOD”. (Inspektor Ochrony Danych: Michał Kopacz).

6. Odbiorcy danych. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, Call Center, audytorzy, a w zakresie celu marketingowego także Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy
Serwisowi marki Kia, których aktualna lista i dane kontaktowe znajdują się na stronie www.kia.pl oraz u Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy Kia Motors Polska (w przypadku istnienia podstawy prawnej);

7. Okres przechowywania. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy użyczenia będziemy przechowywać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

8. Pouczenie o prawach: Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres e-mail: iodo.wrobud@wrobud.pl z Inspektorem Ochrony Danych Wrobud Sp. z o.o. –  Michałem Kopaczem).

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

10. Prawo do skargi. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

11. Źródło pochodzenia danych. Dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.